ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกำไร กรแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางอัจฉรา แป้นเพ็ชร์
ครู คศ.3

นางจันทร์ฉาย แก้วเปี้ย
ครู คศ.3

นายประจักษ์ ทองอิ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชญานิษฐ์ กาใจตรง
ครู คศ.2

นายพนาวุฒิ จันทับทอง
ครู คศ.2

นางสาวศิรประภา ปานสมบัติ
ครู คศ.1

นางณัฐณิชา กรุงศรี
ครูผู้ช่วย

นายสายพิน พูลจ่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณิกา เนียมสี
ครูอัตราจ้าง

นายดำรงค์ นวลสีใส
ครู คศ.1