ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายประจักษ์ ทองอิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางกำไร กรแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวศิรประภา ปานสมบัติ
ครู คศ.2

นางณัฐณิชา กรุงศรี
ครู คศ.1

นายสายพิน พูลจ่าง
ครูอัตราจ้าง

นายดำรงค์ นวลสีใส
ครู คศ.1

นาย นันทวัฒน์ เกิดพูล
ครูผู้ช่วย