คณะผู้บริหาร

นายชุมพร แก้วเปี้ย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิศาล อักษร
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวประพรพรรณ อ้นภู
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายไพบูลย์ จุลญาติ
หัวหน้าบริหารทั่วไป

นายศุภณัฐ อ้นน่วม
หัวหน้าบริหารงานบุคคล

นายพนาวุฒิ จันทับทอง
หัวหน้าบริหารวิชาการ

นางสาวภาวินีย์ คงสอน
หัวหน้าบริหารงบประมาณ