คณะผู้บริหาร

นางณัฏฐา อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยวุฒิ นาคะพงษ์
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวประพรพรรณ อ้นภู
ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายพนาวุฒิ จันทับทอง
บริหารงานบุคคล

นายประจักษ์ ทองอิ่ม
งานบริหารงบประมาณ

นางสาวรินทร์ดา ภูคองตา
หัวหน้าวิชาการ