ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
23
28
51
2
อบ.2
21
23
44
2
รวม อบ.
44
51
95
4
ป.1
30
16
46
2
ป.2
22
24
46
2
ป.3
22
15
37
2
ป.4
21
16
37
2
ป.5
20
16
36
2
ป.6
26
17
43
2
รวมประถม
141
104
245
12
ม.1
26
31
57
2
ม.2
29
27
56
2
ม.3
34
32
66
2
รวมมัธยมต้น
89
90
179
6
ม.4
13
15
28
2
ม.5
16
19
35
2
ม.6
15
13
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
47
91
6
รวมทั้งหมด
318
292
610
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560