วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา
สุขา สฺงฆสฺส  สามฺคคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข


วิสัยทัศน์

ขยายโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาบุคลากร  การสอนบูรณาการ 

ประสานชุมชน  ผลผลิตเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียนมีคุณภาพ