พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการบริหารให้สามารถเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
 2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   แข็งแรง มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 8. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์
 1. โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการได้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
 2. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 3. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ
 4. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   แข็งแรง  มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
 6. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
 7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 8. โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้