ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนนาอินวิทยาคม
โรงเรียนนาอินวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2476  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดนาอินเป็นที่ทำการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4  โดยมี นายเอื้อ  เงินทอง เป็นครูใหญ่ต่อมา ในปี พ.ศ. 2509  
ได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย

                ปี พ.ศ.2510 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข.ขนาด 5 ห้องเรียน

จำนวน   1  หลัง โดยสร้างในที่ดินสาธารณะ   จำนวน   6  ไร่   2  งาน   19   ตารางวา

                ปี  พ.ศ.2514   ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   7

                ปี  พ.ศ.2523   ได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ        

ปี  พ.ศ.2534   ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ปัจจุบัน เปิดสอนสามระดับ คือ

                      1. ระดับก่อนประถมศึกษา

                      2. ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1 , 2 )

                      3. ระดับมัธยมศึกษา   (ช่วงชั้นที่ 3  )

ปี  พ.ศ.2554    ได้รับการอนุญาตให้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา  2555

สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม

        ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านนาอินตั้งอยู่ที่ บ้านนาอิน หมู่ที่ 5 ตำบลนาอิน  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

        ทิศเหนือ                                 ติด  ที่เอกชน

ทิศใต้                                     ติด  วัดนาอิน

ทิศตะวันออก                            ติด  ที่เอกชน

ทิศตะวันตก                              ติด  ที่เอกชน

        ตั้งอยู่ห่างจาก

                องค์การบริหารส่วนตำบล   ประมาณ   800    เมตร   

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1  ประมาณ  60 กิโลเมตร

                สถานีอนามัยนาอิน ประมาณ  1  กิโลเมตร

                สถานีตำรวจภูธรตำบลนาอิน ประมาณ 400  เมตร

        พื้นที่

มีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา โดยมีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินคือ นสล  เลขที่42328 และ ปี พ.ศ. 2553 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 16  ไร่

สภาพภูมิศาสตร์และการปกครอง                                            

สภาพภูมิศาสตร์  

เขตตำบลนาอินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  ลักษณะพื้นดินเป็นดินปนทรายมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรายภูเขา บริเวณเขาสองพี่น้อง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 1  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ บึงหล่ม  อยู่ในเขต หมู่ 4  มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก คือ อ่างชำนาก  อยู่ในเขต หมู่ 2  การประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน  ส่วนใหญ่  คือ  เกษตรกรรม    ทำนา  ทำไร่  และอาชีพอื่น ๆ  เช่น รับราชการ  พนักงานบริษัท  ค้าขาย  ช่างไม้  ช่างปูน  ผู้ประกอบอาหาร  รับจ้าง  เป็นต้น  รายได้ของประชากร  รวมถึงเศรษฐกิจของหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง

เขตบริการทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านนาอินให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  หมู่ 1 ถึงหมู่ 7  และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน  ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนาอิน

การปกครอง  ตำบลนาอินแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน  มีสถานที่ราชการ  สำนักงาน  วัด  สำนักสงฆ์