ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพัชรา ปงศรีชัย
ครู คศ.1

นาย นิติชัย มีจันทร์
ครู คศ.1

นาย จุฑาวุฒิ ใจคำ
ครูผู้ช่วย

นาย ณัฎฐชัย หลวงนุช
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันย์ชนก รุยัน
ครูผู้ช่วย