ระดับชั้นประถมศึกษา

นางวาสนา ฟักสีม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา
ครู คศ.2

นางหรรษา ธูปทอง
ครู คศ.3

นางสมหมาย เทพคุณ
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ คำแสน
ครู คศ.2

นางสาวชมพร หอมคำวะ
ครู คศ.3

นางสาวประพรพรรณ อ้นภู
ครู คศ.3

นางสาวสารี่ อินอิว
ครู คศ.2

นางสาวรินทร์ดา ภูคองตา
ครู คศ.3

นายประทีป พัดจันทร์หอม
ครู คศ.1

นางสาวรัญชญา แก้วอยู่
ครู คศ.2

นางปราณี ชูสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวแสงเทียน เหล็กสิงห์
พนักงานราชการ

นางสาวพรชนก ศรีพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายสร้อย เหล็กสิงห์
ครูอัตราจ้าง

นางนิตยา อินอิว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ