ระดับชั้นประถมศึกษา

นางวาสนา ฟักสีม่วง
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

นายพรหมมินทร์ มัชฌิมา
ครู คศ.2

นางหรรษา ธูปทอง
ครู คศ.3

นายประทีป พัดจันทร์หอม
ครู คศ.2

นางสาวสารี่ อินอิว
ครู คศ.3

นางสุวรรณา ธรรมยศ
ครู คศ.3

นางสาวอุษา ทะมา
ครู คศ.1

นางสาวธนัญญา อยู่สา
ครู คศ.1

นางสาวแสงเทียน เหล็กสิงห์
พนักงานราชการ

นางวิภาดา บุณยรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร ชัยมงคล
ครู คศ.2

นายวิริย พุ่มพวง
ครูผู้ช่วย

นางสาว สุกัญญา เปาชม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤษตา น่วมพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววีณา ท้าวน้อย
ครูอัตราจ้าง