ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเอือ เงินทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2476 - พ.ศ.2487
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรพต บุญชื่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2503-2504
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว เถื่อนกูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505 - พ.ศ.2520
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมาน จันทร์ดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521 - พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ ม่อมดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพร แก้วเปี้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-8 พ.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐา อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ย.2562