สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

          สีเขียว-สีเหลือง

                   สีเขียว            หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความสดชื่น
                   สีเหลือง           หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความมีคุณธรรม
                   สีเขียว-สีเหลือง           หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมของนักเรียน

 อักษรย่อของโรงเรียน                        

 

          .อ.ว.