ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อำนวยการ โรงเรียน 2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูผู้สอน 3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี และ 4. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริด
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,19:35   อ่าน 53 ครั้ง