ระดับชั้นปฐมวัย

นางจรัสลำไพ พงศ์พงัน
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางทิมาพร อักษร
ครู คศ.3

นางมนฤดี บุญเหม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรังษินี คำพุกกะ
ครู คศ.3