ระดับชั้นปฐมวัย

นางทิมาพร อักษร
ครู คศ.3

นางมนฤดี บุญเหม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรภิญญา กรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีชาติ
ครูอัตราจ้าง