ระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงภู่ทิม
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางมนฤดี บุญเหม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีชาติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรภิญญา กรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง