ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิเคราะห์ผลการทดสอบจากการสอน onet Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 3
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 13
หลักเกณฑ์และแบบประเมินตนเองและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้ง1/2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 33
ร่างโครงการประชารัฐ รร. นาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.01 KB 42
รายงานขั้นพื้นฐาน60-61 นาอินสพป.อต.1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 MB 53
สัญญาค้ำประกันครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 50
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลงานอัตราจ้างประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 57
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 8.19 MB 58
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่(ตัวชี้วัด 13 ตัว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 51
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ปรับปรุง 10 ก.ค.61 43
แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 65.17 KB 93
แบบฟอร์ม id plan 61 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 72
แบบฟอร์มยืมเงินอบรมครูครบวงจร 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 300.27 KB 82
แบบประเมินอัตราจ้าง 61 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 54
แบบบันทึกความดีข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 57
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน61 Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 69
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.9 KB 65
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 66
หนังสือราชการเกี่ยวกับวิทยฐานะแบบใหม่ ว.20-22 78
แบบฟอร์มการกรอก วฐ 1-3 วิทยฐานะแบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.91 KB 79
วิธีการกรอก logbook teacher 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 72
วิธีการกรอก logbook teacher 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 74
แบบเสนอขอเครื่องราช ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.02 KB 97
แบบฟอร์มรายงานการอบรมครูครบวงจร 10000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 84
ขออนุญาติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 100
นำเสนอแนะแนวโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 89
แบบฟอร์มรายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 100
ตารางสรุปอบรมและสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.02 KB 93
แผนผังอาคารโรงเรียนนาอินวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.76 KB 107
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 434
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.88 KB 212
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 247
บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนเวรยามในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.52 KB 101
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.93 KB 113
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.73 KB 101
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.74 KB 105
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 91
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 91
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 88
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 85
ผล O-NET ,NT , LAS ย้อนหลัง 3 ปีของโรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.59 MB 94
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปี 2557-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 130.98 KB 95
เอกสารเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน โรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 96
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนนาอินวิทยาคมปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 136
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.35 KB 10
ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5
ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5 ป6, ม.3,ม6 7