ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิเคราะห์ผลการทดสอบจากการสอน onet Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 259789
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 259814
หลักเกณฑ์และแบบประเมินตนเองและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้ง1/2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 259818
ร่างโครงการประชารัฐ รร. นาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.01 KB 259826
รายงานขั้นพื้นฐาน60-61 นาอินสพป.อต.1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 MB 259832
สัญญาค้ำประกันครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 259841
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลงานอัตราจ้างประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 263858
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 8.19 MB 259840
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่(ตัวชี้วัด 13 ตัว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 259836
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ปรับปรุง 10 ก.ค.61 259824
แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 65.17 KB 259876
แบบฟอร์ม id plan 61 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 259854
แบบฟอร์มยืมเงินอบรมครูครบวงจร 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 300.27 KB 259861
แบบประเมินอัตราจ้าง 61 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 259839
แบบบันทึกความดีข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 259846
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน61 Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 259852
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.9 KB 259845
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 259850
หนังสือราชการเกี่ยวกับวิทยฐานะแบบใหม่ ว.20-22 259856
แบบฟอร์มการกรอก วฐ 1-3 วิทยฐานะแบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.91 KB 259863
วิธีการกรอก logbook teacher 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 259881
วิธีการกรอก logbook teacher 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 259856
แบบเสนอขอเครื่องราช ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.02 KB 259896
แบบฟอร์มรายงานการอบรมครูครบวงจร 10000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 259872
ขออนุญาติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 259882
นำเสนอแนะแนวโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 259881
แบบฟอร์มรายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 259876
ตารางสรุปอบรมและสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.02 KB 259878
แผนผังอาคารโรงเรียนนาอินวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.76 KB 259899
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 260301
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.88 KB 260051
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 260066
บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนเวรยามในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.52 KB 259898
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.93 KB 259894
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.73 KB 259882
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.74 KB 260318
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 259873
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 259873
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 259866
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 259861
ผล O-NET ,NT , LAS ย้อนหลัง 3 ปีของโรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.59 MB 259869
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปี 2557-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 130.98 KB 259875
เอกสารเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน โรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 259874
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนนาอินวิทยาคมปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 260516
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.35 KB 259808
ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5
ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5 ป6, ม.3,ม6 259790