ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิเคราะห์ผลการทดสอบจากการสอน onet Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 146434
>แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 146396
หลักเกณฑ์และแบบประเมินตนเองและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้ง1/2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 146586
ร่างโครงการประชารัฐ รร. นาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.01 KB 146437
รายงานขั้นพื้นฐาน60-61 นาอินสพป.อต.1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 MB 146592
สัญญาค้ำประกันครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 146449
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลงานอัตราจ้างประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 154128
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 8.19 MB 146568
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่(ตัวชี้วัด 13 ตัว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146747
>หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ปรับปรุง 10 ก.ค.61 146604
แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 65.17 KB 146762
แบบฟอร์ม id plan 61 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 146413
แบบฟอร์มยืมเงินอบรมครูครบวงจร 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 300.27 KB 146485
แบบประเมินอัตราจ้าง 61 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 147405
แบบบันทึกความดีข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 146788
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน61 Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 146455
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.9 KB 146490
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 146602
>หนังสือราชการเกี่ยวกับวิทยฐานะแบบใหม่ ว.20-22 146337
แบบฟอร์มการกรอก วฐ 1-3 วิทยฐานะแบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.91 KB 146490
วิธีการกรอก logbook teacher 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146679
วิธีการกรอก logbook teacher 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 146386
แบบเสนอขอเครื่องราช ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.02 KB 146573
แบบฟอร์มรายงานการอบรมครูครบวงจร 10000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 146570
ขออนุญาติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 146335
นำเสนอแนะแนวโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 146593
แบบฟอร์มรายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 146635
ตารางสรุปอบรมและสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.02 KB 146675
แผนผังอาคารโรงเรียนนาอินวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.76 KB 146519
>สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 146748
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.88 KB 146745
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 146394
บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนเวรยามในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.52 KB 146451
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.93 KB 146511
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.73 KB 146622
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.74 KB 146562
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146573
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 146723
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 146369
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 146684
ผล O-NET ,NT , LAS ย้อนหลัง 3 ปีของโรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.59 MB 146576
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปี 2557-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 130.98 KB 146364
เอกสารเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน โรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 146426
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนนาอินวิทยาคมปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 146928
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.35 KB 146746
ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5
>ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5 ป6, ม.3,ม6 146388
แบบสรุปโครงการ
>ฟอร์มสรุปโครงการ 146756
แบบปกเอกสารต่างๆ
>แบบปกเอกสาร/รายงาน 146826