ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิเคราะห์ผลการทดสอบจากการสอน onet Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 84979
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 84936
หลักเกณฑ์และแบบประเมินตนเองและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้ง1/2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.32 MB 85133
ร่างโครงการประชารัฐ รร. นาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.01 KB 84990
รายงานขั้นพื้นฐาน60-61 นาอินสพป.อต.1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 MB 85141
สัญญาค้ำประกันครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 18.03 KB 84997
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลงานอัตราจ้างประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 88605
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 8.19 MB 85119
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่(ตัวชี้วัด 13 ตัว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 85294
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ปรับปรุง 10 ก.ค.61 85156
แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 65.17 KB 85311
แบบฟอร์ม id plan 61 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 84963
แบบฟอร์มยืมเงินอบรมครูครบวงจร 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 300.27 KB 85033
แบบประเมินอัตราจ้าง 61 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 85957
แบบบันทึกความดีข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 85336
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน61 Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 84991
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.9 KB 85040
แบบคำร้องขอย้ายครู และอัตราตำแหน่งว่างใน สพป อต1 ปี61 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 85138
หนังสือราชการเกี่ยวกับวิทยฐานะแบบใหม่ ว.20-22 84884
แบบฟอร์มการกรอก วฐ 1-3 วิทยฐานะแบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.91 KB 85038
วิธีการกรอก logbook teacher 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 85229
วิธีการกรอก logbook teacher 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 84933
แบบเสนอขอเครื่องราช ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.02 KB 85081
แบบฟอร์มรายงานการอบรมครูครบวงจร 10000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 85121
ขออนุญาติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 84885
นำเสนอแนะแนวโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 85143
แบบฟอร์มรายงานการอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 16.34 KB 85173
ตารางสรุปอบรมและสัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.02 KB 85226
แผนผังอาคารโรงเรียนนาอินวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.76 KB 85064
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 85295
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.88 KB 85286
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 84940
บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนเวรยามในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.52 KB 85002
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.93 KB 85061
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.73 KB 85173
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.74 KB 85002
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 85121
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 85268
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.24 MB 84918
ตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม ชุดที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 85233
ผล O-NET ,NT , LAS ย้อนหลัง 3 ปีของโรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.59 MB 85126
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปี 2557-2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 130.98 KB 84913
เอกสารเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน โรงเรียนนาอินวิทยาคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 84970
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนนาอินวิทยาคมปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 85430
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 18.35 KB 85278
ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5
ตัวอย่างเอกสาร ปพ.5 ป6, ม.3,ม6 84933
แบบสรุปโครงการ
ฟอร์มสรุปโครงการ 85303
แบบปกเอกสารต่างๆ
แบบปกเอกสาร/รายงาน 85375